KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mundivie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 607, 43-385 Jasienica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022014, posiadająca nadane numery NIP: 5471424127, REGON: 070739216, dalej jako „ADO”.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u ADO – wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach, tj. na podstawie art. 22 (1) Kodeku Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wynagrodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz księgowo-kadrowe.
  5. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, tj. nie dłużej niż trzy miesiące od dnia przekazania Pani/Pana danych osobowych ADO, a po tym czasie będą niezwłocznie usuwane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od dnia ich otrzymania, a po okresie tym będą niezwłocznie usuwane.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań rekrutacyjnych.