KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mundivie Spółka akcyjna z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 607, 43-385 Jasienica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022014, posiadająca nadane numery NIP: 5471424127, REGON: 070739216, dalej jako „ADO”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pomieszczeń biurowych ADO, w tym powierzchni parkingowej, tam gdzie ma to zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a dodatkowo:

  a) w celach związanych z odpowiadaniem na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do dokumentacji związanej z bezpieczeństwem, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej;

  b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz ochroniarskie.
 4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 7. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, tj. zapewnieniem bezpieczeństwa pomieszczeń biurowych ADO, w tym powierzchni parkingowej, tam gdzie ma to zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Przebywanie na terenie ADO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ADO.