KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mundivie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 607, 43-385 Jasienica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022014, posiadająca nadane numery NIP: 5471424127, REGON: 070739216, dalej jako „ADO”.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach umożliwienia ewentualnego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej oraz ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje informacje kontaktowe o nadawcach i adresach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści danej korespondencji.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz kadrowo-księgowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 12 miesięcy, a w przypadku, gdy wiadomość e-mail jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa, to przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  7. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, tj. umożliwienia ewentualnego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej oraz ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.