SŁOWNIK POJĘĆ

Słownik pojęć – Relacje Inwestorskie Mundivie S.A. www.mundivie.com

Akcje uprzywilejowane – to akcje imienne, przyznawane założycielom spółki.

Akcjonariusz – to posiadacz akcji emitowanych przez spółkę akcyjną. Każdy kto posiada prawa własności ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym. Zysk ten rozdzielany jest w stosunku do liczby akcji.

Bilans -jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, nazywany dniem bilansowym

Dywidenda – jest to część zysku netto, po odprowadzeniu podatku dochodowego, spółki kapitałowej. Zysk rozdzielany jest wśród akcjonariuszy w zależności od posiadanego udziału w spółce, który jest odnotowywany na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.

Okres obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym.

Rachunek zysków i strat – informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa i ukazuje jego zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut.

Raport biegłego rewidenta – opinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Opinia biegłego rewidenta jest uzupełniona o raport z badania i dokumentację rewizyjną.